Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44483
Title: Chính sách quản lý lao động nước ngoài của Singapore và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Phan, Huy Đường , người hướng dẫn
Bùi, Thanh Tùng
Keywords: Kinh tế chính trị;Lực lượng lao động;Quản lý lao động;Singapore
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 125 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Tổng quan cơ sở lý luận về chính sách quản lý đối với lao động nước ngoài. Nghiên cứu thực trạng chính sách quản lý nhà nước đối với lao động nước ngoài ở Singapore đồng thời phân tích thực trạng quản lý nhà nước về lao động nước ngoài ở Việt Nam. Từ đó, v (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44483
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001297_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.02 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.