Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44484
Title: Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế Tỉnh Điện Biên: Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Phạm, Thị Hồng Điệp , người hướng dẫn
Bùi, Thanh Tuấn
Keywords: Cơ cấu kinh tế;Chuyển dịch cơ cấu kinh tế;Điện Biên;Kinh tế chính trị
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKT
Abstract: 106 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Hệ thống hóa một số vấn đề lí luận về cơ cấu ngành kinh tế và chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. Phân tích thực trạng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở tỉnh Điện Biên giai đoạn 2003-2010, đánh giá thành tựu và hạn chế về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế; c (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44484
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001296_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 874.7 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.