Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44485
Title: Vai trò của nhà nước trong phát triển kinh tế thị trường ở Đà Nẵng : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Đinh, Quang Ty , người hướng dẫn
Trần, Thị Kim Thanh
Keywords: Kinh tế chính trị;Kinh tế thị trường;Đà Nẵng;Nhà nước;Phát triển kinh tế
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 180 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Hệ thống hoá, góp phần làm rõ hơn một số vấn đề lý luận cơ bản về vai trò của Nhà nước trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng. Phân tích thực trạng, chỉ ra những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân gắn trự (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44485
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001238_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 28.88 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.