Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44487
Title: Chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Hoàng, Đình Phi, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Minh Thùy
Keywords: Kinh tế chính trị;Chính sách;Đổi mới công nghệ;Doanh nghiệp nhỏ;Hà Nội
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 73 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Trình bày cơ sở lý luận cơ bản về chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đánh giá tình hình ban hành và thực hiện chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Hà Nội trong một số ngành sản xuất giai đoạn 200 (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44487
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001235_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.68 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.