Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44488
Title: Năng lực cạnh tranh của Tổng Công ty Giấy Việt Nam sau khi Việt Nam gia nhập tổ chức Thương mại Thế giới: Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Hoàng, Thị Bích Loan , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Ánh Tuyết
Keywords: Kinh tế chính trị;Tổ chức thương mại thế giới;Doanh Nghiệp;Năng lực cạnh tranh
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKT
Abstract: 91 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh và các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam nói chung và tổng công ty giấy Việt Nam nói riêng. Làm rõ những ảnh hưởng khi Việt Nam gia nhập Tổ chức t (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44488
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001230_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.14 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.