Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44489
Title: Tác động của thu hút FDI tới chuyển dịch cơ cấu Ngành kinh tế ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Nguyễn, Hữu Sở, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Mơ
Keywords: Kinh tế chính trị;FDI;Chuyển dịch cơ cấu kinh tế;Kinh tế học tài chính;Việt Nam
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKT
Abstract: 109 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Trình bày cơ sở lý luận về FDI và vai trò của FDI đối với quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. Nghiên cứu những tác động của thu hút FDI tới chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Việt Nam trong thời gian qua. Đưa ra giải pháp thu hút FDI nhằm đẩy mạnh (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44489
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001224_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.85 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.