Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44490
Title: Quản lý nhà nước về đào tạo nghề ở Hà Nội: Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Phan, Huy Đường , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Tuyết Mai
Keywords: Kinh tế chính trị;Quản lý nhà nước;Đào tạo nghề;Hà Nội
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKT
Abstract: 121 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Hệ thống hóa có bổ sung làm sáng tỏ những vấn đề lý luận quản lý Nhà nước về đào tạo nghề. Nghiên cứu quản lý Nhà nước về đào tạo nghề ở Hà Nội. Phân tích đánh giá thực trạng quản lý Nhà nước về đào tạo nghề ở Hà Nội từ 2001 đến 2010, làm rõ kết quả đạt đư (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44490
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001221_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.65 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.