Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44491
Title: Môi trường đầu tư và tác động của nó đến đầu tư trực tiếp nước ngoài tỉnh Hải Dương : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Chu, Văn Cấp , người hướng dẫn
Bùi, Xuân Anh
Keywords: Đầu tư;Đầu tư trực tiếp nước ngoài;Hải dương;Kinh tế học tài chính
Issue Date: 2011
Publisher: Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Abstract: 103 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Trình bày lý luận về môi trường đầu tư và đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Phân tích thực trạng môi trường đầu tư và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở Hải Dương giai đoạn 2005-2010, qua tìm hiểu về: những lợi thế của Hải Dương trong việc thu hút FDI; tìn (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44491
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001160_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.37 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.