Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44492
Title: Thị trường lao động ở khu vực nông thôn Việt Nam: Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Đinh, Quang Ty , người hướng dẫn
Nguyễn, Gia Thiện
Keywords: Thị trường lao động;Kinh tế lao động;Lao động nông thôn;Việt Nam
Issue Date: 2011
Publisher: Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng lý luận chính trị
Abstract: 89 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Trình bày những vấn đề lý luận về thị trường lao động: sức lao động và hàng hóa sức lao động, thị trường lao động, kinh nghiệm phát triển thị trường lao động của một số nước và những vấn đề rút ra có thể tham khảo cho Việt Nam. Phân tích vấn đề việc làm nh (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44492
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050000725_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.1 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.