Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44494
Title: Tăng trưởng kinh tế gắn với công bằng xã hội ở Hải Phòng : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Vũ, Hồng Tiến , người hướng dẫn
Trương, Thị Nga
Keywords: Kinh tế chính trị;Tăng trưởng kinh tế;Công bằng xã hội;Hải Phòng
Issue Date: 2011
Publisher: Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng lý luận chính trị
Abstract: 125 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trung tâm Đào tạo, Bồ dưỡng Giảng viên Lý luận Chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Hệ thống hoá những vấn đề lý luận và thực tiễn về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội. Phân tích quá trình thực hiện tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội ở Hải Phòng giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2011. Đề xuất giải pháp nhằm giải (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44494
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050000723_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.49 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.