Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44495
Title: Môi trường sinh thái trong phát triển kinh tế ở Hải Dương : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Vũ, Hồng Tiến , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thùy Linh
Keywords: Kinh tế chính trị;Kinh tế tài nguyên;Môi trường sinh thái;Hải Dương
Issue Date: 2011
Publisher: Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng lý luận chính trị
Abstract: 126 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Lý luận Chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Làm rõ cơ sở lý luận về mối quan hệ giữa Môi trường sinh thái (MTST) với phát triển kinh tế. Đánh giá tác động của phát triển kinh tế đến MTST và vai trò của MTST đối với phát triển kinh tế ở Hải Dương. Luận giải những phương hướng, giải pháp bảo vệ MTST p (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44495
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050000722_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.67 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.