Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44498
Title: Nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển kinh tế - xã hội ở Hải Dương : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Nguyễn, Đình Kháng , người hướng dẫn
Vũ, Văn Đông
Keywords: Kinh tế chính trị;Kinh tế học lao động;Nguồn nhân lực;Hải Dương
Issue Date: 2011
Publisher: Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng lý luận chính trị
Abstract: 109 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Lý luận Chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Làm rõ thêm những vấn đề lý luận về nguồn nhân lực chất lượng cao. Luận giải một cách khoa học nguồn nhân lực chất lượng cao là động lực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội theo hướng hiện đại. Khảo sát, nghiên cứu thực trạng, làm rõ những điểm mạnh, (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44498
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050000719_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.76 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.