Nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển kinh tế - xã hội ở Hải Dương : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44498Nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển kinh tế - xã hội ở Hải Dương : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44498