Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44499
Title: Chuyển biến về sở hữu trong hệ thống ngân hàng thương mại ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Nguyễn, Ngọc Thanh, người hướng dẫn
Nguyễn, Tuấn Hùng
Keywords: Ngân hàng;Kinh tế chính trị;Việt Nam;Sở hữu
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKT
Abstract: 103 tr. + CD-ROM+ Tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Hệ thống những vấn đề mới liên quan đến sở hữu và sở hữu trong ngành ngân hàng, cụ thể là sở hữu trong hệ thống ngân hàng thương mại ở Việt Nam và một số quốc gia - đặc biệt là vai trò của sở hữu đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế. Làm rõ thực trạng (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44499
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000905_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.39 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.