Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44500
Title: Phát triển thị trường cho hàng dệt may Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Võ, Tá Tri, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thu Trang
Keywords: Kinh tế thị trường;Hàng dệt may;Kinh tế chính trị;Kinh tế quốc tế;Việt Nam
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKT
Abstract: 120 tr. + CD-ROM+ Tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về thị trường, phát triển thị trường, thị trường hàng dệt may, phát triển thị trường hàng dệt may trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, giới thiệu sơ lược một số kinh nghiệm từ các nước làm căn cứ so sánh. (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44500
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000903_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.23 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.