Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44501
Title: Phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở Bắc Ninh : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Trần, Đức Hiệp , người hướng dẫn
Vũ, Phương Mai
Keywords: Nguồn nhân lực;Bắc Ninh;Kinh tế chính trị
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKT
Abstract: 85 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Hệ thống hóa cơ sở lý luận về nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Giới thiệu kinh nghiệm một số địa phương trong khu vực về phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông t (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44501
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000876_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.34 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.