Phát triển du lịch theo hướng bền vững ở Quảng Ninh : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44503Phát triển du lịch theo hướng bền vững ở Quảng Ninh : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44503