Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44503
Title: Phát triển du lịch theo hướng bền vững ở Quảng Ninh : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Phan, Huy Đường , người hướng dẫn
Vương, Minh Hoài
Keywords: Du lịch;Kinh tế;Quảng Ninh;Phát triển bền vững
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKT
Abstract: 92 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về phát triển du lịch theo hướng bền vững. Trình bày một số bài học kinh nghiệm của một số quốc gia trong việc phát triển du lịch bền vững và không bền vững. Đánh giá tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch Quảng Ninh t (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44503
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000872_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.28 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.