Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44504
Title: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh Thanh Hóa : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Vũ, Thị Dậu , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Hải Lý
Keywords: Kinh tế chính trị;Nguồn nhân lực;Thanh Hóa;Thị trường lao động
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKT
Abstract: 130 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về chất lượng Nguồn nhân lực (NNL). Phân tích, đánh giá thực trạng, nguyên nhân về chất lượng NNL và vấn đề nâng cao chất lượng NNL tại Thanh Hoá. Đề xuất phương hướng và giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lư (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44504
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000855_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.04 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.