Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44505
Title: Phát triển dịch vụ y tế tư nhân ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Trần, Đức Hiệp , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Hồng Minh
Keywords: Dịch vụ y tế;Y tế tư nhân;Kinh tế y tế
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKT
Abstract: 93 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Làm rõ bản chất của kinh tế tư nhân trong việc cung cấp dịch vụ công; phân tích làm rõ khái niệm dịch vụ y tế tư nhân. Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển của dịch vụ y tế tư nhân ở Việt Nam giai đoạn từ năm 2000 đến nay, trên cơ sở đó chỉ ra những (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44505
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000849_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.37 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.