Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44506
Title: Phát triển nền kinh tế tri thức ở Trung Quốc và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Lưu, Ngọc Trịnh , người hướng dẫn
Đặng, Duy Hưng
Keywords: Kinh tế chính trị;Kinh tế tri thức;Trung quốc;Việt Nam
Issue Date: 2011
Publisher: Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Abstract: 114 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Trình bày sự xuất hiện và xu hướng phát triển của nền kinh tế tri thức như là sự phát triển tất yếu trong tiến bộ kinh tế của xã hội loài người. Trên cơ sở đó nghiên cứu quá trình đón bắt và xây dựng nền kinh tế tri thức ở Trung Quốc, đặc điểm, chính sách, (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44506
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050000501_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.2 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.