Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44507
Title: Nhập siêu của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Phạm, Thị Thanh Bình , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Lê
Keywords: Nhập siêu;Cán cân thương mại;Việt Nam;Kinh tế quốc tế
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKT
Abstract: 115 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Làm rõ khái niệm nhập siêu, hội nhập kinh tế quốc tế và tác động của hội nhập kinh tế đến cân bằng cán cân thương mại ở Việt Nam. Trình bày kinh nghiệm kiềm nhập siêu của một số quốc gia. Phân tích thực trạng nhập siêu của Việt Nam từ thập kỷ 90 đến nay. P (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44507
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000679_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.17 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.