Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44509
Title: Môi trường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Nghệ An : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Đinh, Văn Thông , người hướng dẫn
Võ, Thị Thanh Đàn
Keywords: Kinh tế;Đầu tư trực tiếp nước ngoài;Đầu tư;Nghệ An
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKT
Abstract: 116 tr. + CD-ROM
Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về môi trường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, các nhân tố tác động đến môi trường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đặc biệt là các nhân tố thể chế theo quan điểm của PCI. Từ việc nghiên cứu hoạt động cải thiện môi (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44509
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000579_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.32 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.