Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44510
Title: Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam: Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 01
Authors: Phạm, Thị Hồng Điệp, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Tý
Keywords: Doanh Nghiệp;Đầu tư trực tiếp nước ngoài;Kinh tế chính trị
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKT
Abstract: 108 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2011
Chương 1: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam. Chương 2: Thực trạng đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam. Chương 3: Phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy đầu tư trực ti (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44510
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000575_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.19 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.