Phát triển bền vững làng nghề ở Bắc Ninh : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44511Phát triển bền vững làng nghề ở Bắc Ninh : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44511