Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44511
Title: Phát triển bền vững làng nghề ở Bắc Ninh : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Lê, Danh Tốn, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Mai Hương
Keywords: Kinh tế chính trị;Phát triển bền vững;Làng nghề;Bắc Ninh
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKT
Abstract: 117 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Nghiên cứu và làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển bền vững làng nghề ở Việt Nam. Đánh giá thực trạng của phát triển bền vững làng nghề trong những năm gần đây ở Bắc Ninh. Đề xuất phương hướng và giải pháp cơ bản nhằm thúc đẩy phát triển bền vữn (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44511
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000511_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.3 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.