Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44515
Title: Phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Chu, Văn Cấp, người hướng dẫn
Đinh, Thị Thúy Hường
Keywords: Kinh tế chính trị;Du lịch;Ninh Bình;Phát triển Du lịch;Dịch vụ du lịch
Issue Date: 2011
Publisher: Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Abstract: 106 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Phân tích một số lý luận về du lịch và dịch vụ du lịch, phát triển du lịch. Đánh giá tiềm năng và thực trạng du lịch của tỉnh Ninh Bình trong những năm qua. Đề xuất phương hướng và giải pháp phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trong thời gian tớ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44515
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000507_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.38 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.