Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44517
Title: Phát triển kinh tế tư nhân ở tỉnh Phú Thọ : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Mai, Thị Thanh Xuân, người hướng dẫn
Bùi, Thị Huyền
Keywords: Tăng trưởng kinh tế;Kinh tế chính trị;Kinh tế tư nhân;Phú Thọ
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKT
Abstract: 115 tr. + CD-ROM+Tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận, phương pháp luận cũng như thực tiễn đối với sự phát triển kinh tế tư nhân (KTTN) cả nước nói chung và ở tỉnh Phú Thọ nói riêng. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển KTTN trên địa bàn tỉnh Phú Thọ từ năm 2000 (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44517
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000503_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.07 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.