Phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở Hải Phòng : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44518Phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở Hải Phòng : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44518