Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44518
Title: Phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở Hải Phòng : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Nguyễn, Hữu Sở, người hướng dẫn
Vũ, Thị Thái Hà
Keywords: Hợp tác xã;Kinh tế chính trị;Nông nghiệp;Hải Phòng
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKT
Abstract: 97 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về HTX (hợp tác xã) và sự cần thiết phải phát triển HTX nông nghiệp. Phân tích thực trạng HTX nông nghiệp ở Hải Phòng qua các giai đoạn, đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại, đồng thời chỉ ra nguy (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44518
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000502_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.43 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.