Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44520
Title: Thu hút và sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Ngô, Văn Lương , người hướng dẫn
Trần, Thanh Tùng
Keywords: Kinh tế;Đầu tư trực tiếp nước ngoài;Vốn;Hà Nội
Issue Date: 2011
Publisher: Trung tâm Đào tạo, Bồi dường giảng viên lý luận chính trị
Abstract: 117 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trung tâm Đào tạo, Bồi dường giảng viên lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về thu hút và sử dụng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đồng thời đưa ra và phân tích kinh nghiệm thực tiễn về thu hút, sử dụng FDI của một số thành phố trên thế giới để rút ra bài học kinh nghiệm cho Hà Nội. Phân tích và (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44520
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050000452_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 822.18 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.