Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44521
Title: Phát triển doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Vũ, Thị Dậu, người hướng dẫn
Hà, Thị Cẩm Vân
Keywords: Kinh tế chính trị;Doanh nghiệp nhà nước;Việt Nam;Phát triển doanh nghiệp
Issue Date: 2010
Abstract: 132 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Làm rõ hơn cơ sở khoa học của sự phát triển của doanh nghiệp nhà nước trên phương diện lý luận và kinh nghiệm thực tiễn. Nhận diện những thách thức mà doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam phải vượt qua trong quá trình phát triển của mình. Đề xuất mộ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44521
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000381_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.88 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.