Phát triển doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44521Phát triển doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44521