Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44522
Title: Hoạt động trợ giúp xã hội thường xuyên ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Mai, Thị Thanh Xuân, người hướng dẫn
Nguyễn, Bích Ngọc
Keywords: Kinh tế chính trị;Trợ giúp xã hội;Việt Nam
Issue Date: 2011
Abstract: 80 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Hệ thống hóa cơ sở lý luận và giới thiệu kinh nghiệm quốc tế về trợ giúp xã hội thường xuyên. Làm rõ hơn sự cần thiết của hoạt động trợ giúp xã hội thường xuyên đối với các đối tượng yếu thế trong xã hội. Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động trợ giúp (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44522
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000379_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.17 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.