Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44525
Title: Quản lý nhà nước về di chuyển lao động Việt Nam ra làm việc ở nước ngoài : Luận án TS. Kinh tế: 60 31 01 01
Authors: Phạm, Quang Thao, người hướng dẫn
Lê, Hồng Huyên
Keywords: Kinh tế chính trị;Quản lý nhà nước;Lao động;Việt Nam
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: 194 tr. + CD-ROM+Tóm tắt
Luận án TS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Khái quát những vấn đề lý luận về di chuyển lao động quốc tế, phân biệt sự khác nhau giữa xuất khẩu lao động (XKLĐ) với hiện diện thể nhân để cung cấp dịch vụ; hệ thống hoá lý luận và kinh nghiệm quốc tế trong quản lý nhà nước về di chuyển lao động ra nước (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44525
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000343_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.74 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.