Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44526
Title: Phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Vũ, Thị Dậu, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Quỳnh Anh
Keywords: Tập đoàn kinh tế nhà nước;Kinh tế quốc tế;Hội nhập kinh tế
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: 125 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Làm rõ cơ sở khoa học của sự hình thành và phát triển của TĐKTNN (Tập đoàn kinh tế nhà nước) ở Việt Nam. Phân tích, đánh giá sự phát triển của các tập đoàn kinh tế Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế. Luận chứng những phương hướng, quan điểm, và đưa r (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44526
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000144_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.86 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.