Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44527
Title: Phát triển kinh tế thị trường rút ngắn ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Phạm, Văn Dũng, người hướng dẫn
Hà, Văn Đổng
Keywords: Phát triển kinh tế;Kinh tế thị trường;Việt Nam
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHGD
Abstract: 124 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đai học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Nghiên cứu khái quát về một số mô hình phát triển kinh tế thị trường theo con đường rút ngắn trên thế giới; hệ thống hóa về lý thuyết phát triển kinh tế thị trường rút ngắn. Phân tích, đánh giá những điều kiện để thực hiện phát triển kinh tế thị trường the (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44527
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000143_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.66 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.