Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44529
Title: Chính sách đất nông nghiệp của Trung Quốc và một số gợi ý về chính sách cho Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Phạm, Văn Dũng, người hướng dẫn
Phùng, Văn Dũng
Keywords: Đất đai;Đất nông nghiệp;Trung quốc;Việt Nam;Kinh tế chính trị
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: 104 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Trình bày vai trò của chính sách đất nông nghiệp Trung Quốc và sự tác động của chúng đối với nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Phân tích thực trạng của chính sách đất nông nghiệp của Trung Quốc. Đánh giá những tác động của chính sách đất nông nghiệp của (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44529
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000127_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.01 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.