Chính sách đất nông nghiệp của Trung Quốc và một số gợi ý về chính sách cho Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44529Chính sách đất nông nghiệp của Trung Quốc và một số gợi ý về chính sách cho Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44529