Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44530
Title: Năng lực cạnh tranh của Hà Nội những năm 2005-2010 và tầm nhìn 2020 : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Nguyễn, Minh Phong, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Huệ
Keywords: Hà Nội;Kinh tế Việt Nam;Giai đoạn 2005-2010
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: 101 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đai học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Tìm hiểu về cách thức tính và vai trò của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh (PCI) trong sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương. Trình bày kinh nghiệm cải thiện năng lực cạnh tranh của một số địa phương ở Việt Nam có tính chất tham khảo đối với (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44530
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000124_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.55 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.