Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44534
Title: Nâng cao chất lượng lao động kỹ thuật ở Hà Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Phan, Huy Đường, người hướng dẫn
Đoàn, Thị Hà Trang
Keywords: Lao động kỹ thuật;Lực lượng lao động;Kinh tế lao động
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: 99 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về chất lượng và nâng cao chất lượng LĐKT. Phân tích thực trạng nâng cao chất lượng LĐKT trong quá trình CNH - HĐH ở Hà Nam trong những năm gần đây: đánh giá về chất lượng, tình hình đào tạo và sử dụng LĐKT. Trên cơ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44534
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000111_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.23 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.