Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44535
Title: Tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với dịch vụ phòng cháy chữa cháy trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Phạm, Quang Phan , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Hương Giang
Keywords: Quản lý nhà nước;Phòng cháy chữa cháy;Kinh tế chính trị;Vốn nước ngoài;Doanh Nghiệp
Issue Date: 2010
Publisher: Trung tâm Đào tạo, Bồi dường giảng viên lý luận chính trị
Abstract: 106 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trung tâm Đào tạo, Bồi dường giảng viên lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Làm rõ dịch vụ phòng cháy chữa cháy (PCCC) là một hàng hoá công cộng và cơ sở lý luận của hoạt động quản lý nhà nước đối với hàng hoá dịch vụ PCCC. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động PCCC trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và v (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44535
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000091_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.13 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.