Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44536
Title: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để hình thành nền kinh tế tri thức ở Việt Nam : Luận án TS. Kinh tế: 60 31 01 01
Authors: Trịnh, Thị Mai Hoa, người hướng dẫn
Lê, Thị Hồng Điệp
Keywords: Kinh tế;Việt Nam;Nguồn nhân lực;Nền kinh tế tri thức
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKTt
Abstract: 241 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận án TS. Kinh tế chính trị -- Trường Đai học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Hệ thống hoá và phát triển một số lý thuyết về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (CLC) gắn với quá trình hình thành nền kinh tế tri thức (KTTT). Đưa ra nội dung, các tiêu chí đánh giá và các yếu tố tác động tới phát triển nguồn nhân lực CLC để hình (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44536
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000041_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.18 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.