Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44537
Title: Thị trường bất động sản Hà Nội từ khi mở rộng quy mô năm 2008 : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Nguyễn, Ngọc Thanh, người hướng dẫn
Phạm, Ngọc Hương Quỳnh
Keywords: Hà Nội;Kinh tế chính trị;Thị trường bất động sản
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 135 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Chương 1. Một số vấn đề lý luận chung về thị trường bất động sản trong nền kinh tế thị trường: bất động sản; Thị trường bất động sản; Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trường bất động sản; Kinh nghiệm một số thành phố về quản lý thị trường b (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44537
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02783_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 763.24 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.