Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44538
Title: Vai trò của nhà nước đối với đầu tư công ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Phan, Huy Đường, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Ngọc Hân
Keywords: Kinh tế chính trị;Nhà nước;Việt Nam;Đầu tư công
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: 136 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Hệ thống hoá các vấn đề lý luận cơ bản về đầu tư công và vai trò của Nhà nước đối với đầu tư công. Khảo sát và phân tích một số kinh nghiệm quốc tế về vai trò của Nhà nước đối với đầu tư công. Phân tích và đánh giá thực trạng vai trò của Nhà nước về đầu tư (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44538
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02750_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.32 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.