Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44542
Title: Chính sách phát triển công nghiệp gia công của Trung Quốc sau khi gia nhập WTO và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Trần, Thị Lan Hương, người hướng dẫn
Phạm, Thanh Hiền
Keywords: Chính sách phát triển;Công nghệp gia công;Kinh tế chính trị;Trung quốc;WTO
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: 120 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Nghiên cứu những vấn đề lý luận chung và cơ sở của việc xây dựng, điều chỉnh chính sách phát triển công nghiệp gia công của Trung Quốc. Phân tích, đánh giá các chính sách phát triển công nghiệp gia công ở các lĩnh cơ bản của Trung Quốc từ khi gia nhập WTO (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44542
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02698_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.38 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.