Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44543
Title: Lý luận hàng hóa của C. Mác và vấn đề nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 01
Authors: Đỗ, Thế Tùng, người hướng dẫn
Dương, Đức Đại
Keywords: Mác, C;Hàng hoá;Kinh tế chính trị;Năng lực cạnh tranh
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: 113 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2010
Tóm lược lý luận của C. Mác về giá trị sử dụng và giá trị của hàng hóa, trình bày những biểu hiện mới của chúng trong nền kinh tế hiện đại. Phân tích sự nhận thức và vận dụng lý luận về giá trị sử dụng và giá trị để nâng cao sức cạnh tranh của hàng hoá Việ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44543
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02651_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 855.5 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.