Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44546
Title: Nguồn nhân lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Trần, Thị Minh Châu, người hướng dẫn
Đặng, Thị Thúy Nhài
Keywords: Công nghiệp hóa;Hiện đại hóa;Kinh tế chính trị;Nguồn nhân lực;Đồng bằng sông Hồng
Issue Date: 2009
Publisher: Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Abstract: 114 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Tổng quan những vấn đề cơ bản về nguồn nhân lực và chủ trương phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở nước ta hiện nay. Phân tích thực trạng nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực trong nông nghiệp nông thô (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44546
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02573_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.55 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.