Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44548
Title: Quản lý nhà nước đối với thị trường dịch vụ viễn thông Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Vũ, Đức Thanh, người hướng dẫn
Nguyễn, Tất Thắng
Keywords: Dịch vụ viễn thông;Quản lý kinh tế;Quản lý nhà nước;Thị trường viễn thông
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 136 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về quản lý nhà nước (QLNN) đối với thị trường dịch vụ viễn thông. Nghiên cứu thực trạng thị trường dịch vụ viễn thông ở một số quốc gia trên thế giới, để từ đó rút ra bài học cho Việt Nam. Phân tích, đánh giá những thành côn (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44548
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02499_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.71 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.