Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44549
Title: Quản lý nhà nước đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Trung Quốc và những gợi ý chính sách cho Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 31 01
Authors: Mai, Thị Thanh Xuân, người hướng dẫn
Trần, Thị Thanh Huyền
Keywords: Chính sách;Kinh tế chính trị;Quản lý nhà nước;Trung quốc;Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 127 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Làm rõ một số vấn đề lý luận liên quan đến đầu tư trực tiếp nước ngoài và vai trò quản lý Nhà nước đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài. Nghiên cứu những tác động chủ yếu của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với kinh tế -xã hội Trung Quốc. Phân tích hoạt độn (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44549
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02496_Noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.03 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.