Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44551
Title: Phát triển khu kinh tế cửa khẩu ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Phan, Huy Đường, người hướng dẫn
Nguyễn, Quốc Anh
Keywords: Khu kinh tế;Kinh tế chính trị;Kinh tế cửa khẩu;Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 111 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Electronic Resources
Trình bày cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về phát triển khu kinh tế cửa khẩu, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Khái quát lịch sử hình thành, phát triển khu kinh tế cửa khẩu ở Việt Nam. Nghiên cứu và làm rõ thực trạng phát triển khu k (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44551
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02485_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.71 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.