Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44553
Title: Phát triển nông nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập tổ chức thương mại thế giới : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Mai, Thị Thanh Xuân, người hướng dẫn
Lê, Thị Thủy
Keywords: Kinh tế chính trị;Nông nghiệp;Tăng trưởnng kinh tế;Việt Nam;WTO
Issue Date: 2009
Publisher: Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Abstract: 102 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Tổng quan về WTO và các hiệp định của WTO liên quan đến nông nghiệp. Giới thiệu kinh nghiệm quốc tế về phát triển nông nghiệp sau khi gia nhập WTO của các nước Trung Quốc, Thái Lan. Trình bày những tác động của việc gia nhập WTO tới phát triển nông nghiệp (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44553
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02418_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.55 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.