Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44555
Title: Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghệ thông tin Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Phạm, Quang Vinh, người hướng dẫn
Nguyễn, Thành Trung
Keywords: Công nghệ thông tin;Kinh tế Việt Nam;Năng lực cạnh tranh
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 104 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Electronic Resources
Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn về năng lực cạnh tranh ngành công nghiệp nói chung và ngành công nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) nói riêng. Giới thiệu kinh nghiệm về nâng cao năng lực cạnh tranh ngành công nghiệp CNTT của một số nền kinh tế như: Ấn (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44555
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02411_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.04 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.