Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44556
Title: Xuất khẩu lao động nữ của Việt Nam sang thị trường Đông Bắc Á : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Phan, Huy Đường, người hướng dẫn
Đoàn, Thị Trang
Keywords: Lao động nữ;Thị trường lao động;Xuất khẩu lao động;Đông Bắc Á
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 116 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2009
Hệ thống hóa cơ sở lý luận về xuất khẩu lao động (XKLĐ), XKLĐ nữ, kinh nghiệm XKLĐ nữ ở một số nước và rút ra những gợi ý cho Việt Nam. Phân tích tính thực trạng XKLĐ nữ của Việt Nam sang thị trường Đông Bắc Á qua tìm hiểu về nhu cầu sử dụng lao động nước (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44556
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02409_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.67 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.