Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44560
Title: Ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ trong nông nghiệp ở tỉnh Nam Định : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Mai, Thị Thanh Xuân, người hướng dẫn
Trần, Thị Thúy Hằng
Keywords: Công nghệ;Khoa học;Nam Định;Nông nghiệp
Issue Date: 2009
Publisher: Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Abstract: 99 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về nông nghiệp, khoa học kỹ thuật, công nghệ trong nông nghiệp và kinh nghiệm của một số địa phương trong ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ để phát triển nông nghiệp. Nghiên cứu đặc điểm tự nhiên, kinh tế, văn hóa – (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44560
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02333_Noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 681.71 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.