Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44561
Title: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành ở Việt Nam trong quá trình đổi mới : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Nguyễn, Ngọc Thanh, người hướng dẫn
Lê, Thị Hồng Khuyên
Keywords: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế;Kinh tế ngành;Thời kỳ đổi mới
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
107 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành (CCKTN) theo các phân ngành ở Việt Nam và của Liên Hợp Quốc; giới thiệu những chỉ tiêu và các nhân tố ảnh hưởng đến chuyển dịch CCKTN. Trình bày những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình chu (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44561
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02300_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.77 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.